ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Enquiries

Pre sales and Information

 Requests

Service Requests and Quotes

 Technical Support

Configuration and Setup Issues

 Accounts

Accounts and Billing Issues

 Transcom Cloud

Support for our Cloud Services

 DAC / EPP

Support for the Nominet DAC / EPP Software

 Premium Domains

Offers for our Premium Names

 VOIP

Transcom VOIP Services

 Fastapn

Support for our FASTAPN service